THÔNG TIN CÁ NHÂN

cm
kg

TAY THUẬN

Công việc
Đũa
Kéo
Viết

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

NGOẠI NGỮ

THỰC TẬP KỸ NĂNG Ở NHẬT

KHÁC

GIA ĐÌNH